EMRAH KELEKER: Y ke xo zano beno lah

Merdimye her tim lazimya inasekerdi merdim dyo na babete ser o xeyl feylesof ronvr serey xo dejnayo. Merdim seba inasekerdi ge-ge ver xo dayo bawer, ge-ge ver xo dayo dn, ge-ge ver xo dayo felsefe, gege ver xo dayo ilm sewbna zaf rayr raybazan xebetnayo.

11 Ocak 2017 arşamba | PolitikART

'Germye adir de yo, sac de nyo,

Keramet sere de yo, tac de nyo 

Ti i gren, xo de bigere

Kudus, Mekke Hac de nyoHaci Bektai Wel wina inase kerdo gray heqqet. Sey ronvr feylesofan ke tarx ra nata inase kerd, o z merdim sey imey heqqet nan dayo. Yan sen ke Sokrates vato Xo bizane, sen ke Hallaci Mansr vato Enel Heq, sen ke Suhreverdy vato fenafllah, sen ke Budstan sey nrvana fade kerdo sen ke tasavuf de sen ke hal vecd ameyo inasekerdi, Haci Bektai Wely z wina eyn adres nan dayo. O wext seba i hende ronvr feylesof merdim sey imey heqqet nan day? O wext i efsn merdim de esto?

Merdimo Zanaye, wexto ke heqqet nan inase keno, o z sey ime merdim nan dano vano merdim mabn kozmos kuantum de kozmosko mkro yo. Yan Merdimo Zanaye wexto ke merdim inase keno, sey gerdunk gno dest. O wext gan merdim mekanzmaya merdim fam bikero. Yan eke merdim bro famkerdi, o wext gerdun yan kozmos z yeno famkerdi. imk merdim pareyk enik y kozmos yo. Heta nika xeyl ilmnas kozmos ser o cigray kerd. Ewro nuqtaya tewr peyn ke ilm ameyo z formulekerdi kuantum yo. Yan kozmos de heme amey thet y pareyan enikan ver virazyeno. Wext virazyay n yan de z dem kaos krzan esto. Yan cewher heme yan de gant esto heme wayr radeyk o.


Can kerray z esta


Tya de ez ekena finak hkayeyka ronvrk vaja. ronvr wina vatne: Wexto ke ma enikya xo de yne, zinaran cayan berzan ser ro kerrayan war kerdne, dayk py ma, ma ra vatne laj mi an z keynaya mi, wina meker; imk gan kerraye z esto kerra dejena. Her iqas ke ma bi zanayko km, n vati plan xo bi hawayo cahl dyne z ewro wendi ma y ilm ra dima, ma fam ken ke inasekerdi merdim cuye de iqas zanaye y.  

Gorey ilm y enik yen thet yk gird virazen. Bi no hawa psero psero y enik yn thet yan girdan vejen raste. Netcey n thetamey de kuantum ver bi kozmos hereket keno. No seba merdim z wina yo. Yan n semed ra yo ke seba merdim mkro kozmos yeno vati. Yeno zanay heta nika kozmos merdim ser o xeyl y amey vati, label her iqas ke hende inasey amey kerdi, hna merdim z, kozmos z efsnya xo pawen. Yan hende ameyo inasekerdi z reyna z kozmos merdim de efsnko gird esto no z tarx ra nata her tim wina byo. N semed ra yo ke seba merdim zoo poltcus sewbna zaf inasey amey kerdi. Tab no efsn zafane merdim de ameyo ziwan merdim de her tim xo pawito. 


Gray tim zehmetin byo


N semed ra yo ke merdimye her tim lazimya inasekerdi merdim dyo na babete ser o xeyl feylesof ronvr serey xo dejnayo. Tarx ra nata merdim no het de her tim myan grayk de byo. Merdim seba inasekerdi ge-ge ver xo dayo bawer, ge-ge ver xo dayo dn, ge-ge ver xo dayo felsefe, gege ver xo dayo ilm sewbna zaf rayr raybazan xebetnayo. Merdim hema vaje heme rayr raybazan de z dyo ke opa ke ser o xebetyeno, yena ci ser. Yan merdim tim dyo ke netcey gray tepya yeno ci ser. 

Tasavvuf de yeno vati ke Homa seba ke rindya xo bivno, kozmos xelq kerdo; n semed ra eke ti wazen Homay bivn, lazim o ti y ke ry erd de est, nnan r rze nan bid. imk y ke ry erd de y esere Homa y nnan ra y tewr muhm eref malkat merdim o. Reyna rayr heqqet tya de z yeno merdim ser.


Merdim n gray ser o xeyl zehmet ant


Tab ma wina van la gray merdim wina bi asan nbyo. Merdim no gray ver xeyl zehmet ant. Ge-ge merdim sey yew derw bi qetk nan awe bi rojan, bi aman bi serran rayr yo, ge-ge sey yew pxember bi aman, bi serran myan terh ikefteyan de mendo nefs xo reyde er kerdo. Ge-ge byo feylesofk n gray ver, ameyo qetilkerdi. No qetilkerdi z bi eklan cya-cyayan virazyayo. Ge sey Hallaci Mansr Nesmy bi hawayo ermkerdi, ge sey Babek bi hawayo lete letebyay, ge-ge sey Brunoy bi hawayo veyay, ge sey Hz. say bi hawayo armixbyay ge-ge z sey Sokrates imiti jehr byo. Yew kutik heqqet nan mi da


x iblyo ke x Bedreddn reyde mecls derwan tasavvuf de ca gno, wexto ke ci r pers yo ke heqqet nan to dayo yo? pers beno, vano yo ke heqqet nan mi dayo, yew kutik o dest p hkayeya xo keno wina vano: Yew roje ez roy ver de yne, mi d ke yew kutik zaf teyan byo. Label kutik her ke xo nizdy roy kerdne, roy de suret xo vnayne vatne qey yewna kutik o zaf tersayne. Bi no hawa kutik end rey hewl da ke xo nizdy awe bikero la ters ver peyser rema. Yew wext ra pey, teyanya kutik zor ters ci berd kutik cesaret kerd xo et myan awe. Wexto ke xo et myan awe, suret ci z awe de vn b kutik mirdya xo awe imit. Wexto ke mi ny d, mi fam kerd ke vernya merdim de astengya tewr gird, merdim bi xo yo wexto ke mi ny fam kerd, ti asteng vernya mi de nmend.


360

YEN ZGR POLTKA